Ostajan oppaat

logo, YRITYSILME tai verkkosivusto

Pohdin­nassa logo, yritysilme tai verkko­sivusto? Kokosin avuksesi asioita, joita kannattaa miettiä valmiiksi kun alat suunni­tella niiden hankki­mista. Näiden oppaiden avulla pääset alkuun suunnit­te­lu­työssä, ole hyvä!

Panostus yritys­ilmeeseen ja logoon kannattaa

Jokai­sella yrityk­sellä on tärkeää olla omannä­köinen ja tunnis­tettava ilme, jolla näkyä ja erottua kilpai­li­joista. Hyvä yritysilme vahvistaa yrityksesi viestiä ja luo hyvää laatu­mie­li­kuvaa heti ensisil­mäyk­sellä. Jo heti yritys­toi­minnan alkuvai­heessa on hyvä miettiä yrityksen ja sen tuotteiden ulkoasua ja että kaikki visuaa­liset materi­aalit muodos­tavat ehjän, laadukkaan kokonaisuuden. 

Kun pohjatyöt yritys­ilmeen kanssa on tehty alusta asti huolella, on yritys­toi­minnan kehit­tä­minen helppoa, laaduk­kaiden graafisten elementtien skaalau­tuessa mukana. Voit keskittää aikasi ja voima­varasi ydinlii­ke­toi­min­taasi, eikä hutaisten kokoon kyhätty logo ole kiviriip­panasi aiheut­ta­massa jatkuvia ongelmia vaikealla käytöllään.

Mikä on yritysilme?

Yritysilme on yrityksen visuaa­linen ulkoasu, logo, typografia eli kirjasin­tyypit (eli fontit), värit sekä kuvamaailma, kuvien tyyli. Nämä elementit on yleensä dokumen­toitu yrityksen graafiseen ohjeistoon, joka toimii ohjenuorana yrityksen kaiken visuaa­lisen materi­aalin suunnit­te­lussa. Graafiseen ohjeistoon voidaan koota myös malleja ja esimerkkejä yritys­ilmeen erilai­sista sovel­luk­sista, kuten paino­tuot­teista, verkko­si­vus­toista, pakkauk­sista, autoista ja työvaat­teista ym.

Mikä on logo?

Yleensä kun puhutaan logosta, tarkoi­tetaan yrityksen (liike)merkkiä. Viral­li­sesti logo(tyyppi) tarkoittaa kuitenkin sitä tiettyä visuaa­lista tapaa, jolla yrityksen nimi on kirjoi­tettu. Liike­merkki ja logo muodos­tavat yhdessä yritystunnuksen.

HYVÄN LOGON TUNTOMERKKEJÄ:
  • toimii sekä pienessä että isossa koossa
  • toimii väril­lisenä ja mustavalkoisena
  • selkeä muodoltaan ja väriltään
  • selkeä­lu­kuinen
  • ilmentää yrityksen toimialaa ja haluttua mielikuvaa
  • houkut­telee haluttua kohderyhmää

Kun tilaat yritys­ilmeen ja logon

Kun lähdet tilaamaan yrityk­sellesi logoa ja yrity­sil­mettä, mieti suunnit­telun pohjaksi valmiiksi seuraavia yrityksesi perus­tietoja. Sinulla ei tarvitse olla tyhjen­täviä vastauksia kaikkiin alla oleviin kohtiin, mutta olisi hyvä jos olisit vähän pohtinut niitä, jotta pääsemme suunnittelu­yhteis­työssä sujuvasti alkuun. Kartoitan ensin tilan­teesi ja tarpeesi ja neuvon sitten jatkotoimenpiteet.

Yrityksen nimi, toimiala, tuotteet, kohderyhmä

Mikä on yrityksen nimi, mitä se myy ja kenelle. Miten kuvai­lisit tyypil­listä asiakastasi ja mitä tarjoat hänelle? Mikä on hänen ongel­mansa ja minkä ratkaisun hänelle annat? Millainen on unelma-asiak­kaasi ja mitä hän haluaa?

Onko yrityk­sellä jo logo?

Jos yrityk­selläsi on jo logo, mikä siinä toimii tai ei toimi? Mikä siinä on säilyt­tä­misen arvoista ja mikä ei? Jos logo on ollut käytössä jo jonkin aikaa, se on saattanut jo jäädä yleisösi mieliin. Silloin kannattaa harkita vanhan logon hyödyn­tä­mistä uuden logon suunnit­telun pohjana tai jos logo on hyvä, voi pieni freesaus olla riittävä toimenpide. Silloin ei tarvitse lähteä aivan nollasta kasvat­tamaan uuden logon tunnet­tuutta, vaan voidaan hyötyä vanhasta. Toki tilanne voi olla se, että vanha logo on kerta kaikkiaan aikansa elänyt tai ei täytä toimivan logon vaati­muksia ja silloin suunni­tellaan täysin uusi logo.

MINKÄLAISIA MIELIKUVIA HALUAT LIITTÄÄ YRITYKSEESI?

Listaa 3–5 adjek­tiivia kuvaamaan yritystäsi. Mieti, millaisen mieli­kuvan haluat antaa yrityk­sestäsi, millaiset ovat sen arvot? Onko se esim. ennak­ko­luu­loton vai perin­teinen, moderni vai klassinen, koris­teel­linen vai pelkis­tetty, värikäs vai hillitty?

ONKO JOKU VÄRI, JOKA MIELESTÄSI SOPISI YRITYKSELLESI?

Värit viestivät vahvasti ja luovat mieli­kuvia ja tunnelmia. Kirkkaat, lämpimät värit mielletään yleensä energi­siksi kun taas viileät ja tummat sävyt ovat rauhoit­tavia ja arvokkaita.

TOIMINTA-ALUE JA ‑YMPÄRISTÖ, KILPAILIJAT, SIDOSRYHMÄT

Mikä ovat yrityksen ja sen kilpai­li­joiden ulkoa­sussa yhdis­täviä tekijöitä ja mitkä erottavia, onko toimin­taym­pä­ris­tössä asioita, jotka ovat vakiin­tu­neita alalla toimi­ville yrityk­sille. Eli millainen olisi yritysilme, josta kohde­ryhmä tunnis­taisi toimialan, mutta joka toisaalta erottuisi positii­vi­sesti kilpailijoista.

Pitääkö hankkia verkkosivu, eikö Facebook-sivu riitä?

Suosit­telen ehdot­to­masti oman verkko­sivuston hankki­mista, sillä se on omassa hallin­nassasi. Ulkopuo­lisen tarjoa­malla sivulla on aina riskinä sen sulke­minen sinusta riippu­mat­to­masta syystä ja silloin menetät yhteyden asiak­kai­siisi. Oma verkko­sivusi on kotipaikkasi netissä, voit hallita sen sisältöä ja ulkoasua ja sen avulla palvelet asiakkaitasi.

Aina kun asiak­kaasi etsivät tietoa tai haluavat olla sinuun yhtey­dessä, voivat he tehdä sen helposti verkko­sivusi kautta. Samalla pääset esiin­tymään heille halua­mallasi ulkoa­sulla ja sisäl­löllä ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkosivu, nettisivu, web-sivu, kotisivu tai ‑sivusto

Tarkoittaa maail­man­laa­jui­sessa verkossa eli inter­ne­tissä julkaistua sivua tai sivustoa.

Domain eli verkkotunnus

Tarkoittaa sivuston osoitetta internetissä

Hosting-palvelu, web-hotelli

Tarkoittaa paikkaa, jossa verkko­sivusto ”asuu”, eli mihin sivusto on tallennettu

HYVÄN verkko­sivuston TUNTOMERKKEJÄ:
  • helppo ja miellyttävä käyttää, toiminnot löytyvät helposti ja loogisesti
  • saavu­tettava, eli kaikille kävijöille luettava ja käytettävä
  • mobii­liys­tä­väl­linen, eli toimii myös älypuhelimessa
  • selkeä ja tyylikäs ulkoasu

Kun tilaat verkkosivuston

Kun lähdet tilaamaan yrityk­sellesi verkko­si­vustoa, mieti suunnit­telun pohjaksi valmiiksi seuraavia asioita. Sinulla ei tarvitse olla tyhjen­täviä vastauksia kaikkiin alla oleviin kohtiin, mutta olisi hyvä jos olisit vähän pohtinut niitä, jotta pääsemme suunnittelu­yhteis­työssä sujuvasti alkuun. Kartoitan ensin tilan­teesi ja tarpeesi ja neuvon sitten jatkotoimenpiteet.

Sivuston / sivusto­projektin tavoite 

Mitä asioita haluat saavuttaa sivustosi avulla? Onko se esim. tiedot­ta­minen, myynti, asiakas­han­kinta, koulutus, brandin raikas­ta­minen, päivit­tä­misen helpot­ta­minen vai joku muu?

Sivuston kohde­ryhmä

Keitä haluat sivus­tolla tavoittaa, ketkä sivustoa käyttävät?

SIVUSTON TOIMITTAJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO

Mitä materi­aaleja tarvitset ja mitä sinulla on jo valmiina tai teet itse (esim. tekstit, kuvat, visuaa­linen ulkoasu, logo, tutkimukset/kartoitukset, konsep­tointi, hakuko­neop­ti­mointi, testaus, käyttö­kou­lutus, palvelin­ympäristön ja domain-osoitteen hankinta, ylläpito, analy­tiik­ka­työ­ka­lujen asennus ym.)

SIVUSTON JATKOKÄYTTÖ, PÄIVITYS JA YLLÄPITO

Kuka hoitaa sivuston päivit­tä­misen ja miten, onko toiveita siitä, millä järjes­tel­mällä sivusto on luotu?

Sivuston laajuus 

Montako erilaista sivupohjaa ja näkymää tarvitset?

Mahdol­liset kieliversiot

Missä päin maailmaa ja minkä kielisiä ovat asiak­kaasi ja millä kielellä haluat heitä palvella?

Sivus­tolle tulevat toiminnot

Tarvit­setko esim. lomakkeen, ajanva­raus­ka­len­terin, verkko­kauppa tms.

Hostaus­palvelu

Millaista hostaus­pal­velua tarvitset, onko sinulla hosting jo olemassa vai pitääkö hankkia uusi? Mieti oletko esim. valmis tekemään teknistä päivi­tys­työtä itse vai haluatko ulkoistaa sen, arvos­tatko suomen­kie­listä asiakas­pal­velua ja kotimaista yritystä. 

Itse olen päätynyt tekemään yhteis­työtä suoma­laisen Hostaanin kanssa ja voin suosi­tella esim. heidän valmiiksi ylläpi­dettyä Smart-WP-palve­luaan.

Hostaan-kumppanilogo