Yritysilme

jolla saat vauhtia bisnekseen

Yhtene­väinen ja ammat­ti­mainen yritysilme luo hyvää mieli­kuvaa ja auttaa erottumaan kilpai­li­joista. Nosta liike­toi­mintasi uudelle tasolle hankki­malla persoo­nal­linen ja räätä­löity yritysilme.

Yritysilme

jolla saat vauhtia bisnekseen

Yhtene­väinen ja ammat­ti­mainen yritysilme luo hyvää mieli­kuvaa ja auttaa erottumaan kilpai­li­joista. Nosta liike­toi­mintasi uudelle tasolle hankki­malla persoo­nal­linen ja räätä­löity yritysilme.

Räätä­löidyt ja ketterät palvelut

Tarvit­setko aloitus­pa­ketin uudelle yrityk­sellesi vai haluatko päivittää olemassa olevan yritys­ilmeen ajankohtaisemmaksi? Puuttuuko logo, käynti­kortti, mainos tai verkkosivu? Suunnit­telen ja toteutan kaikki visuaa­liset työt asiakas­lähtöisesti ja ammattitaidolla. 

Alkuun pääse­mistä helpot­tamaan kokosin sinulle pienen tieto­pa­ketin asioista, joita kannattaa miettiä kun suunnit­telet logon, yritys­ilmeen tai verkko­sivun hankki­mista. Löydät ne TÄÄLTÄ.

Yritys­gra­fiikka

Logot, yritysten visuaa­liset ilmeet, graafiset ohjeistot, käynti­kortit, teippaukset ja kyltit

hanna-ekegren-design-yritysilme-graafista-suunnittelua-palvelut-yritysgrafiikka-nelja-logoa-nelikentassa
JULKAISUJEN ULKOASU JA TAITTO

Painetut ja digitaa­liset julkaisut. Esitteet, vuosi­kertomukset, lehdet, lomakkeet, esitys­pohjat ja mainokset.

hanna-ekegren-design-yritysilme-graafista-suunnittelua-palvelut-julkaisujen-taitto-esiteaukeama
Verkko­sivustot

Ulkoasu ja tekninen toteutus. Kustannus­tehokkaat ja ketterät sivustot pieny­ri­tyk­sille WordPress- tai Wix-alustalla. Hakukoneoptimointi

hanna-ekegren-design-yritysilme-graafista-suunnittelua-palvelut-verkkosivustot-kannettavatietokone-naytolla-verkkosivu
Infogra­fiikka, kuvitukset ja animaatiot

Tiedon visua­li­sointi, graafiset kuvaajat ja taulukot. Viestin elävöit­tä­minen liikku­valla kuvalla.

hanna-ekegren-design-graafista-suunnittelua-palvelut-infografiikka-kuvitukset-tietokonegrafiikka-nestetetroja
Pakkaukset ja messumateriaalit

Erilaiset tuote­pak­kaukset sekä messu­osastot, liike­lahjat ja muut messumateriaalit

hanna-ekegren-design-yritysilme-graafista-suunnittelua-palvelut-verkkosivustot-kannettavatietokone-naytolla-verkkosivu

Ota tiimiisi ammattilainen

Autan yritystäsi erottumaan ja loistamaan! Kartoitan tarpeet ja kohde­ryhmän sekä suunnit­telen ja totetutan persoo­nal­lisen yritys­ilmeen tarvit­tavine element­teineen ammatti­taidolla ja kette­rästi. Autan myös markki­noin­nissa sekä esim kohde­ryhmien ja liike­ideoiden kirkas­ta­mi­sessa. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ei haittaa, vaikket tietäisi paljonkaan markki­noin­nista tai mainon­nasta.
Ota yhteyttä ja pyydä hinta-arvio!

Sähkö­posti: hanna@hannaekegren.fi

Mitä asiak­kaani sanovat yhteistyöstä

Haluan palvella asiak­kaitani yksilöl­li­sesti ja heidän tarpeitaan kuunnellen, kaiken suunnit­te­lu­työni pohjana ovat asiak­kaani liike­toiminnan erityis­tarpeet ja niiden täyttä­minen. Kun jätät yritys­ilmeen suunnit­telun ammat­ti­lai­selle, voit rauhassa keskittyä palve­lemaan omia asiakkaitasi.

”Hanna on positii­vinen, luotettava ja tarkka, vahvan vision omaava ammat­ti­lainen. Olemme erittäin tyyty­väisiä loppu­tu­lokseen ja olemme saaneet paljon hyvää palau­tetta raikkaista ja värik­käistä netti­si­vuis­tamme ja logostamme!”
Ilkka Hauta-aho
Miili Consulting
www.miiliconsulting.com
”Hanna Ekegren suunnitteli ja toteutti yritykseni verkko­sivun ammat­ti­mai­sesti ja luotet­ta­vasti. Hän kuuntelee sekä ymmärtää asiakkaan toiveet ja tarpeet ja prosessi etenee helposti hänen kanssaan. Voin erittäin lämpi­mästi suosi­tella Hannan erinomaista työpanosta.”
Mirkka Mykkänen
Lakia­siain­toi­misto Mykkänen
www.lakimyk­kanen.fi

Oletko valmis?

Nosta yrityksesi uudelle tasolle

Ota yhteyttä ja pyydä hinta-arvio. Autan sinua kartoit­tamaan yrityksesi visuaa­liset suden­kuopat ja miten niistä pääsee yli, yrityksesi loistaa ja sinä voit keskittyä omaan liike­toi­min­taasi. Jos kaipaat apua yitysilmeen, logon tai verkko­sivun hankinnan aloit­ta­miseen, katso ostajan oppaat, jotka olen koonnut avuksesi.

Pyydä hinta-arvio

Täytä oheinen lomake ja kerro millaista graafista suunnit­telua tarvitset. Vain nimi, sähkö­pos­tio­soite ja aihe ovat välttä­mät­tömiä kenttiä, mutta mitä enemmän kerrot projek­tistasi, sitä tarkemman hinta-arvion pystyn sinulle antamaan. Lomake toimii myös työn suunnit­te­lu­työ­kaluna sinulle itsellesi.
Vastaan sinulle mahdol­li­simman pian!

Esim. logo, verkko­sivusto, esite, käynti­kortti, yritysilme, pakkaus, animaatio, mainos…
Esim. tiedot­ta­minen, tuote-esittely, myynti, asiakas­han­kinta, koulutus, brandin raikas­ta­minen, päivit­tä­misen helpottaminen…
Esim. logo, tekstit, kuvat, ulkoa­susuun­ni­telma, tutkimukset/kartoitukset, konsep­tointi, hakuko­neop­ti­mointi, testaus, käyttö­kou­lutus, palvelin­ympäristön ja domain-osoitteen hankinta, sivuston ylläpito, painatus…
Kuka hoitaa ja miten, toiveet käytet­tä­vistä työkaluista
Esim. montako erilaista sivua, sivupohjaa tai näkymää